SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Požární řád
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2001,

Požární řád obce.


Zastupitelstvo obce Řepiště se usneslo na svém zasedání dne 18.12.2001 vydat v
souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 29
odst. 1) písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn (úplné znění č. 67/2001 Sb.,) a v souladu s § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení
vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1 - Základní ustanovení
Požární řád obce Řepiště upravuje organizaci požární ochrany v obci a obsahuje
zejména úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, úkoly
právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární
ochrany a úkoly související s jednotkou požární ochrany obce a vyhlašování
požárního poplachu.


Čl.2 - Vymezení činnosti osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce. V zastupitelstvu je člen pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany, který organizuje preventivně výchovnou činnost. Dále je v obci zřízena jednotka dobrovolných hasičů (JPO V/2).
Za tímto účelem obec: (§ 68 zákona PO)
- zabezpečuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby PO odbornou přípravu členů místní JPO SDH, s výjimkou velitele a strojníků, jejichž odbornou přípravu zajišťuje Hasičský záchranný sbor kraje – územní odbor Frýdek – Místek,
- vede dokumentaci o jednotce PO SDH,
- zabezpečuje jednotku po materiální a finanční stránce z hlediska potřeb požární ochrany
- zabezpečuje údržbu objektu a zařízení požární ochrany obce,
- zřizuje ohlašovny požáru (§ 35, vyhl. 246/2001 Sb., a vládní nařízení č. 172/2001 Sb.),
- pro zabezpečení požární prevence spolupracuje s SDH (viz čl.3 vyhl.),
- projednává přestupky ve věcech, které jsou jí na tomto úseku státní správy
svěřeny, - projednává stav požární ochrany obce v zastupitelstvu minimálně jednou ročně.
- ukládá opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru nebo ke ztížení záchrany osob a majetku a kontroluje plnění těchto opatření,
- rozhoduje o vyloučení věcí z užívání u činnosti popřípadě objektu ve správě obce, pokud je to nezbytně nutné z hlediska ochrany osob a majetku.


Čl.3 - Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,
v budovách nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci

Při pořádání kulturních akcí v objektu s předpokládanou účasti nad 250 osob musí pořadatel ustanovit dvoučlennou asistenční preventivní požární hlídku.

Fyzická osoba při sklizní úrody nebo skladování úrody (seno, sláma), si zabezpečí zejména v místech skladování jednoduché prostředky požární ochrany (lopata, vědro, tlumnice), které je možné použit pro zdolání případného požáru v prvopočátku.

Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob jsou uvedeny v příloze.


Čl.4 - Způsob nepřetržitého zabezpečení požární
ochrany v obci

Nepřetržitou službu pro obec zajišťuje HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor
Frýdek – Místek, tísňové volání tel. 150

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je svolávána přes stanovené ohlašovny požáru telefonicky a požární sirénou.
V obci je zřízena jednotka požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO V/2, v počtu 13 členů ( vyhláška MV č. 247/2001 Sb.) vybavena základní technikou PO.
JPO provádí hasební a záchranné práce ve svém územním obvodu a dále na požádání operačního střediska HZS kraje – územního odboru Frýdek - Místek i v územním obvodu okolních obcí. Za činnost JPO odpovídá velitel.


Čl.5 - Zdroje požární vody
Jako zdroj požární vody v obci lze použit vodní tok řeky Ostravice pro místní část podél toku, v ostatních případech vytyčenou hydrantovou síť, anebo musí být voda přivezena cisternovými automobilovými stříkačkami CAS dle povolání operačním střediskem HZS územního odboru. (Vratimov, Horní Datyně, Paskov)


Čl.6 - Ohlašovny požáru
Úkolem ohlašovny požáru je přijmout hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, vyhlásit poplach pro místní JPO.
Místa pro ohlášení zjištěného požáru v obci občanem na OS HZS jsou z kterékoliv
části obce telefonem.
Telefon ohlašovny požáru HZS územního odboru je č. 150.
Ohlašovny požáru zřízené v obci slouží pro kontakt s OS HZS při vzniku požáru a vyhlášení požárního poplachu pro JPO HZS obce, zabezpečení další činnosti v souladu
s výpisem z požárního poplachového plánu okresu. Vyhlášení požárního poplachu v obci musí být zabezpečeno do 5 minut, výjezd JPO SDH musí být do 10 minut.
Pro tento kontakt slouží níže uvedené ohlašovny požáru
- Obecní úřad Řepiště tel.0658 / 67 19 25 ( v době úředních hodin)
- u občanů - členů JPO
p. Kukučka Vítězslav, Úvozová 27, tel: 0658 / 67 19 03
p. Adamus Jaromír, Cihelní 148, tel. 0658 / 67 21 77
p. Šumanský Zdeněk, Slezská 142

Tato místa musí být viditelně označená. Vyhlášení požárního poplachu se provádí zvukovou sirénou na hasičské zbrojnici po dobu 2 x 20 sekund s přestávkou 10 sekund (kolísavý tón).


Čl.7 - Výpis z požárního poplachového plánu
územního odboru

Požární poplachový plán územního odboru stanovuje zásady soustředění jednotek
požární ochrany v rámci jejich operačního řízení při zásazích na celém území,
upravuje zařazení a povolávání speciálních a pohotovostních služeb (vodárny,
plynárny, zdravotní apod. a dalších orgánů, právnických osob a podnikajících
fyzických osob ke zdolávání požáru a záchranným pracím. Pro obec Řepiště jsou to JPO Vratimov CAS 32, CAS 25, Paskov CAS 25, Horní Datyně CAS 25 a další příslušné
s okrsku č. 3.
Stupeň požárního poplachu vychází z potřeby nasazení sil a prostředků jednotek PO a dalších speciálních služeb potřebných ke zdolávání požáru a záchranných prací.


Čl.8 - Závěrečná ustanovení
Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a
fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle zákona PO.


Čl.9 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1999 Požární řád ze dne 26.11.1999 účinný od 1.1.2000.


Čl.10 - Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2002. V Řepištích dne 18.12.2001


Příloha

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny:
- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých
nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,
- zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
- plnit příkazy, dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru nebo záchranné práce,
- ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Fyzická osoba při předcházení požárům zejména:
- dbá na všeobecnou opatrnost při zacházení s ohněm,
- nekouří a nepoužívá otevřený oheň na místech se zvýšeným nebezpečím požáru,
- udržuje pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, kde může dojit ke
vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany,
- dbá na zvýšenou opatrnost při skladování a používání hořlavých nebo jiných požárně nebezpečných látek, které mohou způsobit požár nebo ho mohou dále rozšiřovat,
- dbá na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
- nezakládá oheň v prostorách, kde může dojít k jeho rozšíření
- udržuje volné únikové cesty, volný přístup k východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a k prostředkům požární ochrany.

Fyzická osoba při používání tepelných spotřebičů zejména:
- udržuje v dobrém technickém stavu topná tělesa, krby, kouřovody a komínová tělesa,
- instaluje a používá tepelné spotřebiče způsobem stanoveným výrobcem,
- skladuje palivo a ukládá jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů, popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob, případně jiným vhodným způsobem,
- dbá na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče, jejichž technické provedení vyžaduje dozor (např. tepelné spotřebiče bez automatické regulace),
- jestliže zjistí závadu na tepelném spotřebiči, v přívodu paliva nebo energie,
nesmí spotřebič používat až do doby odborného odstranění závady.

Fyzická osoba při skladování tuhých paliv a jiných materiálů zejména:
- může skladovat tuhá paliva jen v prostorách k tomu určených, jestliže je v těchto prostorách používán tepelný spotřebič, musí být palivo skladováno ve vzdálenosti 1 m od něj,
- musí skladovat tuhé palivo odděleně od ostatních druhů paliv a materiálů
(nebezpečí samovznícení), v případě zjištění příznaku samovznícení musí provést potřebná
opatření k odstranění nebezpečí,
- nesmí skladovat materiál tak, aby byl v případě vzniku požáru znemožněn přístup k hlavnímu uzávěru plynu, el. energie nebo ztíženy záchranné práce.

Fyzická osoba při skladování a používání hořlavých kapalin zejména:
- může v bytě nebo jiném objektu v jejím vlastnictví nebo užívání skladovat nejvýše
10 l hořlavých kapalin. toto opatření se netýká prostor pro skladování určených,
- pohonné hmoty v garáži v přenosných obalech je možno skladovat v množství:
40 l pro osobní motorová vozidla,
80 l pro nákladní nebo speciální motorová vozidla.

Fyzická osoba při skladování a používání kovových tlakových nádob na propan-butan zejména:
- používá-li v bytě nebo jiném objektu v jejím vlastnictví nebo užívá plynový spotřebič na propan-butan, může uvnitř těchto prostor umístit jen jednu provozní tlakovou nádobu o celkové hmotnosti 15 kg. Pokud není návodem k používání spotřebiče stanoveno jinak, musí být tato provozní tlaková nádoba umístěna na lehce přístupném
a dostatečně větraném místě, kde není vystavena působení tepla jiných spotřebičů a otevřenému ohni,
- může skladovat zásobní láhve na PB jen v místech k tomu určených, láhve nesmí být vystaveny slunečnímu záření,
- zásobní láhve o celkové hmotnosti nad 5 kg se nesmí skladovat ve sklepních prostorách, ve světlících, na půdách, v garáži a kotelnách, dále v bytových místnostech, na chodbách a schodištích.


Povinnosti právnických osob a podnikajících
fyzických osob na úseku požární ochrany

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:
- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany a hasební látky se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu,
- udržovat volnost únikových cest, příjezdové komunikace a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie a hlavnímu uzávěru plynu v objektech, které vlastní nebo užívají a udržovat volné přístupy k prostředkům požární ochrany,
- oznamovat bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru územního odboru každý požár vznikly v objektech ve vlastnictví nebo užívání,
- umožnit orgánům vykonávajícím statní požární dozor nebo preventivní požární
kontrolu provedení této kontroly k zajištění požární ochrany a poskytovat jim požadované podklady a informace, plnit ve stanovených lhůtách uložená opatření,
- označovat pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry a pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně,
- zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
- mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k
ochraně života, zdraví a majetku,
- informovat jednotku požární ochrany, určenou k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v objektech které vlastní nebo užívají,
- neohrožovat provozovanou činnosti sousední objekty.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti podle § 4
zákona PO jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby ve věcech požární ochrany provést začlenění a stanovení dalších povinnosti na úseku PO.
Občanská a morální povinnost v souvislosti se zdoláváním požáru:
- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
- neodkladně ohlásit na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
- poskytnout osobní nebo věcnou pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.